УСТАВ

УСТАВ

УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” е политическа партия, учредена според изискванията на Конституцията, Закона за политическите партии и устава на партията.
Чл. 2. Наименованието на партията е „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”, наричана за краткост по-нататък в този Устав „Партията”.
Чл. 3. Символът на партията е две стиснати ръце.
Чл. 4. Седалището и адресът на управление на партията са: област София, община Столична, район Лозенец, п.к. 1164, град София, ж.к. Лозенец, ул. Кокиче № 8-партер.
Чл. 5. Партията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ 2

ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
Чл. 6.1. Основните цели, които си поставя партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” са:
(1) Изграждане на конституционно и законодателно общество, имащо за база социална справедливост и правова държава; провеждането на реформа в областта на правосъдието, гарантираща бързото, ефективно и сигурно правораздаване.
(2) Спомагане за изграждане на икономически просперитет, основан върху свободна пазарна икономика и подпомагане с всички средства на социално слабите; постигането на икономически стабилитет чрез създаването на механизми за развитието на бизнеса и поощряването на малките и средни предприятия;
(3) Подпомагане и стимулиране на свободните творчески търсения в духовната сфера, в материалната област, науката, техниката, културата, изкуството и образованието;
(4) Съдействие за религиозната търпимост и свобода на народа; интеграция на малцинствата и противодействие срещу проявите на дискриминация на основата на религиозни или етнически признаци; постигането на етническа толерантност, която е важна основа за стабилността, мира и демократичното развитие на Републиката;
(5)Грижа и подпомагане на индивида и семейството; радикални промени, целящи преодоляването на демографската криза в страната и задържането на младите и образовани хора в България; създаването на нормални условия за труд;
(6) Възстановяване на достойнството и самочувствието на българина;
(7) Спомагане за възстановяване на вековните народни и религиозни традиции, създаването на условия от страна на държавата за развитието на културата и запазването на националната идентичност; изграждането на система за развитие на културния туризъм в страната и привличането на международен интерес към уникалната история, културни ценности и традиции на Република България.
Чл. 6.2. Основните цели на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” се постигат:
(1) чрез създаване на адекватно законодателство, отговарящото на икономическата, социалната и духовната обстановка в държавата, поставено на основата на демократични принципи;
(2) сътрудничество между държавата и частния сектор с помощта на работеща и ефективна администрация;
(3) инвестиране в модерните технологии и иновации, сътрудничество с други държави и международни организации;

РАЗДЕЛ 3

ЧЛЕНСТВО
Чл. 7. Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права, без разлика от етническа принадлежност, пол, социално положение или религиозни възгледи, който не членува в друга политическа партия и приема устава й. Членството в партията е доброволно и индивидуално.
Чл.8. (1) Приемането за член на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ се извършва по решение на председателят на партията въз основа на подадена от кандидата писмена молба. Към молбата кандидатът прилага декларация за съответствие с изискванията по чл.7 от настоящия Устав.
(2) Членството в БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ възниква от момента на решението на председателят за приемане на нов член. Чл. 9. Права на членовете:
(1) Да участва във формирането и упражняването на политиката на партията.
(2) Да изразява свободно мнението си по всички въпроси на заседанията на партийните структури, в които членува; да изпраща писмени становища, въпроси и мнение до ръководните органи и да получава отговор по тях.
(3) Да получава сведения относно дейността и решенията на ръководните органи на партията, да взема участие лично при обсъждане на неговото партийно положение и дейност.
(4) Да избира и да бъде избиран от органите на партията без ограничение в броя на мандатите и да избира и да бъде избиран като кандидат на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за президентски, парламентарни, и местни избори.
Чл. 10. Задължения на членовете:
(1) Да спазва устава, да спазва решенията на ръководните органи и да участва в партийните мероприятия.
(2) Да популяризира целите, идеите и принципите на партията, както и да не уронва доброто име на партията в обществото чрез своето поведение.
(3) Да заплаща редовно членски внос.
Чл.11 Прекратяване на членството:
(1) При смърт или поставянето под пълно запрещение .
(2) Чрез изключване по решение на председателя .
(3) Доброволно, заявено писмено с молба до председателя на партията, като прекратяването се счита от момента на подаване на молбата .
(4) В случаите, определени в закона въз основата на подадена молба.

РАЗДЕЛ 4

РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Чл. 12. Ръководните органи на партията са:
(1) Конгрес;
(2) Председател на партията;
(3) Централна контролна комисия;

Конгрес
Чл.13.

(1) Конгресът е върховен орган на партията.
(2) Конгресът се свиква най-малко веднъж годишно с решение на председателя.
(3) Конгресът може да се свика и по искане на най-малко 1/3 от членовете на партията.
(4) Конгресът се свиква с покана, публикувана най-малко в един национален ежедневник, не по-късно от един месец преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часа, мястото на провеждане и дневният ред.
(5) При искане по ал. 3 председателят е длъжен да свика с покана Конгресът в срок от два месеца от датата на депозиране на искането пред него.
Чл.14.(1) Конгресът се състои от всички членове на партията;
(2) В Конгресът участват по право:
1. Председателят;
2. Членовете на Централната контролна комисия.
Чл.15. Конгресът:
1.Приема, изменя и допълва устава;
2.Приема решения за политиката на партията;
3.Избира Председател и членовете на Централната контролна комисия на партията;
4. Освобождава председателя и членовете на Централната контролна комисия. Когато освобождаването е по молба на председателя или на член на Централната контролна комисия, решението има сила от датата на молбата.
5.Приема отчета на Председателя и Централната контролна комисия;
6.Взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията;
7. Приема процедурни правила за избор на органи на партията.
Чл.16. Конгресът е законен, ако присъстват повече от половината от всички членове, включително и участващите по право по чл. 14, ал.2. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с изключение решението за прекратяване на партията, което се взима с единодушие.

Председател на партията
1. Председателят на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ се избира от Конгреса за срок от 4/четири/ години с обикновено мнозинство:
– Представлява партията;
– Ръководи оперативната и текущата дейност на партията;
– Председателят е председател на конгреса по право.

Основни правомощия:
– Осъществява ръководство върху цялостната политика на партията;
– Изготвя бюджета и следи за правилното му изпълнение;
– Осъществява международната дейност на партията и координира медийните изяви на членовете й;
– Определя предизборната кампания на партията;
– Отговаря за приемането/ изключването на членове на партията;
– Взема решения относно издателската дейност на партията, както и други разрешени от закона дейности,  и връзките й с неправителствени организации;
– Решава текущи административни и политически въпроси, свързани с дейността на партията;
– Определя правилата относно дейността на местните и административни органи на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“.

Централна контролна комисия
т.2. Централна контролна комисия се състои от трима члена и се избира от Конгреса за срок от 4 /четири/ години с обикновено мнозинство:
– Централната контролна комисия е контролен орган, натоварен е с контролни функции;
– свиква се на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, като може да бъде свикана и на извънредно заседание по искане на най-малко двама члена на Централната контролна комисия.
– основни правомощия:
1. Осъществява контрол за спазването на устава и решенията на ръководните органи от всички органи на партията;
2. Извършва финансово-счетоводната ревизия на всички органи на партията веднъж годишно или по искане на Председателя на партията;
3. Упражнява контрол върху бюджета, имуществото на партията и стопанските дейности;
4. Проверява деловодната работа на партийните органи;
5. Приема становище при обжалване на изключване;
6. Дава становище при наличието на вътрешнопартийни спорове, жалби или молби от страна на членове на партията по въпроси, свързани с текущата дейност на партията;
7. Информира за резултатите от своята дейност Конгреса, като при поискване от него е длъжна да представи и писмен доклад относно извършените проверки;
8. Разглежда сигнали и се произнася при наличието на такива относно финансови злоупотреби от страна на членове на ръководните органи;
т.2.1. Контролната комисия може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от всички членове.
Т.2.2. Контролната комисия приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове, доколкото в закона или в този устав не е предвидено друго.

РАЗДЕЛ 5
Партийни структури

Чл. 17. Организационната структура на партията „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ” се изгражда на принципа на административното разделение на страната, а именно:
(1) Местни органи:
т.1. Местни клубове
– структурна единица на общинската организация. На територията на една избирателна секция може да има само един местен клуб. Създава се по инициатива на най-малко трима члена на партията. Клубът може да осъществява дейност от името на партията на територията на съответната избирателна секция, да предприема инициативи в съответствие с политиката на партията и да спомага за реализирането на решенията на по-горе-стоящите териториални структури и ръководните органи.
– за осъществяването на своята дейност клубът избира клубен ръководител, който се избира с обикновено мнозинство от членовете на клуба за срок от 4/четири/ години.

т.2. Общински организации
Състои се от всички членове на територията на една община, а при градовете с районно деление – от членовете на партията на територията на съответния район. На територията на една община, респективно един район, може да има само една общинска организация.
– дейност на общинската организация:
1. ръководи и координира политиката на партията на местно ниво, като информира членовете и симпатизантите относно дейността и насоките на политиката.
2. представлява партията на общинско ниво
3. подпомага дейността на местните клубове
4. осъществява и други функции, наложени й от националните органи на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”.
– за осъществяването на своята дейност общинската организация избира общински ръководител, който се избира с обикновено мнозинство от членовете на общинската организация за срок от 4/четири/ години.

т.3. Областни организации
Областната организация включва всички членове на общински организации и техните клубове на територията на една област. На територията на една област може да има само една областна организация.
– дейност на областната организация:
1. развива политиката на партията на територията на областта и подпомага осъществяването на целите й.
2. разработва планове и стратегии относно развитието и просперитета на областта.
3. организира и осъществява предизборната кампания на територията на областта.
– за осъществяването на своята дейност областната организация избира областен ръководител, който се избира с обикновено мнозинство от членовете на областната организация за срок от 4/четири/ години.

РАЗДЕЛ 6
Правила относно финансирането на дейността и разпореждането с имущество на партията

Чл. 18. Имуществото на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ се състои от собствени приходи и държавни субсидии в съответствие с изискванията на Закона за политическите партии.
Чл. 19. Собствените приходи на партията се формират от:
– Членски внос;
– Дарения и завещания от физически лица;
– Приходи от парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не представлява стопанска дейност по смисъла на Закона за политическите партии;
– Приходи от движимо и недвижимо имущество на партията;
– Приходи от издателска дейност, авторски права и ползването на интелектуална собственост;
– Държавни субсидии;
Чл. 20. Партията не може да приема дарения от анонимни дарители.
Чл. 21. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в закона.
Чл.22. Финансовият контрол на приходите и разходите на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ се осъществява по предвидения в закона и в този Устав ред.
Чл.21. Размерът на членския внос се определя на 2(два) лева годишно.

РАЗДЕЛ 7
Прекратяване на партията

Чл. 22. Партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“ може да бъде прекратена:
– по решение на Конгреса,  взето единодушно от членовете му;
– с решение на Конституционния съд, с което бива обявена за противоконституционна;
– разпускане с решение на Софийски градски съд;
– с решение за нейното вливане или сливане в друга партия или решение за разделянето й на две или повече партии.

РАЗДЕЛ 8
Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 23. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за политическите партии, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и всички други нормативни актове, свързани с учредяването и функционирането на политически партии на територията на Република България.
Чл. 18 В срок от три месеца от приемането на този устав членовете на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“, които членуват в други партии, се задължават да прекратят участието си в тях.

КОИ СМЕ НИЕ ОТ БНО?

БНО е партия на обикновения гражданин, почитащ вярата и традициите на своите предци.

За нас семейството и дома са свещеното място в нашето общество. Семейството е основната брънка, която създава и възпитава граждани на РБ.

Научете повече

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

ВИДЕО