ПОЗИЦИИ

Програмна декларация на политическа партия “Българско национално обединение” (Партията на народа)

 

Вяра, дом, семейство, държава

Това е идеологията върху, която се градят принципите на партията. Това е споиката обединяваща всички Български граждани, без значение на етническата принадлежност, за да се възроди в силна и мощна България.

Свободната човешка личност е върховна ценност, а семейството – фундамент на общенствения морал и най-важен елемент в съграждането и установяване на демократичната държава.

Цялото законодателство и всички обществени инициятиви трябва да целят, усъвършенстването на правата на личноста и на условията за живот на всички хора. Свободата на всеки се простира до там, откъдето започва свободата на другия.

Промяната на обществено политическия живот не бива да се прави на всяка цена и не трябва да е подчинен на различни политически цели, а само в името на благополучието на хората.

Отстояването на историческото и културното наследство, език и традиций създават неповторимостта на националната идентичност. Народ, който не познава своето минало, няма и бъдеще.

По начало човешкото несъвършенство не е подвластно на социално планиране и експериментиране, а единствено на морални принципи, който карат всеки да се отнася към другите така, както би искъл да се отнасят към него самият, както е в непреходният морален ред.

Едно общество е пълноценно и свободно само тогава, когато може да се грижи и за онеправданите си членове. Развитието на обществото не е самоцел, а е в услуга на хората и осъществява връзката между поколенията.
Отстояването за морал в политиката при управление на страната, трябва де е в името на достойнството на личността, справедливостта в обществените отношения, за добруването на Българският народ.

В правовата държава, хората се възпитават и живеят със самосъзнанието, че те са равни по права с държавата и че техните права, следва да бъдат гарантирани във всеки миг от същата тази държава, на която те плащат данъци.

Вярята и доверието, не само в традициите, но и в нуждата от държавност са в основата на всеобщия успех и обратно, липсата на доверие и вяра, че има справедливост, рушът държавността и институциите. Обезличаването на институциите води до анархия и гибел. Чувството на безнаказаност във власт имеещите предизвикват отвръщение у хората към институциите и държавата и още по-малко към развитието на гражданското общество. Законът трябва да е един за всички, без значение на социалния статус на всеки гражданин.

Вяра, дом, семейство, държава

БНО е партия на обикновения гражданин, почитащ вярата и традициите на своите предци. За нас семейството и дома са свещеното място в нашето общество. Семейството е основната брънка, която създава и възпитава граждани на РБ.

С вяра и любов се създава семейство, а то изгражда дом за своите деца. Домът сближава семейството, изгражда взаимоотношенията между родители и деца, дарява любов и топлина, което е най-важната крачка във възпитанието на децата. Когато едно дете обикне дома си, братята и сестрите си, то ще обикне и родния си град и ще милее за родината си. Няма нищо по-хубаво от това, едно дете да се гордее с рода си и да обича родния дом и нищо по-достойно, когато го боли и е готово на всичко за родината си…

За да бъде така зависи от всички нас.

България това сме ние.

България, това сме ние, обединени с вяра и любов, можем да я възродим. Защото имаме дълг към предците и идното поколение – нашите деца.

Основни принципи

1. България е православна държава.

2. В Република България основния език е българския.

3. В Република България всички граждани имат еднакви права и задължения и са равни пред закона.

4. България е парламентарна република.

Приоритети

• Свикване на Велико Народно Събрание.

• Изработване на проект за нова конституция.

• Изработване на проек за закон за референдумите.

• Свикване на референдум за одобряване на новата конституция.

• Изготвяне на закон за лустрация.

• Свикване на кръгла маса с всички политически партии за пълна структорна реформа в следните сфери :

– Държавна администрация
– Съдебна система
– Полиция
– Армия

• Изготвяне на нов закон за полицията

– Създаване на финансова полиция

– Създаване на общинска полиция

• Пълна промяна на съдебната система

• Доверието или липсата на доверие е в основата на всичко. Империумът на държавата и възможността и да раздава правосъдие се крепи именно на вярата на гражданите в нея, защото държавата не е нищо повече от една “ фикция “. Само чрез преодоляване на този проблем, може да се породи чувството в гражданите за относителна справедливост. За да бъде осъществено това, трябва да се предприемат комплексни реформи :

• Премахване на пирамидалната структура на прокуратурата и осигуряване на независимост и оперативна самостоятелност на всеки прокурор.

• Намаляване на мандата на Главния прокурор от 7г. на 3г.

• Съществен проблем е и липсата на контролен механизъм спрямо главния прокурор още повече, че при такъв дълъг мандат на управление, заемащият длъжността се превръща в полубожество с огромна власт. Необходимо е създаване на структура с ранг на заместник главен прокурор, в чиито преорогативи да са борбата с корупцията по високите етажи на властта и съдебната система.

• Наложителни промени във ВСС. Задължително е изключването на парламентарната квота, която е доминираща при формирането на членовете на ВСС, което противоречи на принципите за разделение на властите. Справедливостта е антипод на политиката и затова трябва да се премахне или ограничи политическото влияние върху най-важниа орган в съдебната система.

• Наложително е намаляването на мандатите на членовете на ВСС от 5г. на 3г.

• Задължително е въвеждане на явно гласуване при заседание на ВСС, което е гаранция за прозрачност и носене на персонална отговорност от членовете на ВСС. Изготвяне на но закон за въоражените сили

• Възстановяване на донаборната служба

• Възстановяване на строителни войски.

• Пълна ревизия на действията и подписани договори във вреда на Държавата.

• Сваляне на имунитети и отстраняване от дръжност и подвеждане под съдебна отговорност.

• Предоговаряне или прекратяване на договорите с фирмите за златодобив.

• Намаляване броя на депутатите на 120 души.

• Разследване на целия преход и подвеждане под съдебна отговорност.

• Против разпродажбата на земя на чужди граждани.

• Лустрация в широк смисъл

• Контрол над хранителните продукти. Забрана на вредни съставки в храните. Здравна превенция и приоритет за здравословното хранене.

ОБЩЕСТВЕН ПРИОРИТЕТ

• Образование
• Културно наследство

ДЪРЖАВЕН ПРИОРИТЕТ

Развитие на икономиката във всички сфери.

• Изготвяне на национална програма за развитие и стимулиране на промишленоста по региони съобразена с тяхната специфика.
– Браншови стратегий – от браншовите камери
– Изготвяне на стратегия за развитие и защита на дребния и среден бизнес.
– Изготвяне на закон за защита на българския производител.
– Създаване на промишлени зони с изградена инфраструктура с цел привличане на инвеститори в зависимост от дадеността на всеки регион.
• Енергетика – национална политика.
– Преференциални цени на ток за производствени нужди.
– Данъчни преференции в зависимост от социалните придобивки и условия на труд.
• Селско стопанство
– Възраждане на българското село.
– Възстановяване на животновъдството и стимулиране на земеделието / екологични продукти /.
– Преференций за преработвателната промишленост от замеделски култури.
– Изграждане на национална стратегия за стимулиране и защита на българския производител.
– Изграждане на желенчукови борси за родния производител.
– Създаване на държавен фонд за кредитиране на екологично чисти пройзводства на плодове и зеленчуци, а така също и местни производства.

Изготвяне на нова данъчна политика.

Социални приоритети

Изготвяне на нова програма за соцална защита на Българските граждани.
• Пенсионна реформа
– мъже 35г. Трудов стаж за пълна пенсия.
– жени 30г. Трудов стаж за пълна пенсия.
– социални при минимум 15г. Трудов стаж.
– инвалидите в зависимост от групата от ТЕЛК.
• Закон за защита на децата и семеиството. Здравеопазването, образованието, духовния и материалния просперитет на народа да са основен преоритет на държавната власт.

Подпомагане и развитие на Туризма.

Международни отношения

Външната ни политика да се опира на принципите за независимост, неутралитет, както и на принципите за мирно съвместно съществуване.

Трябва да се прекрати практиката отделни партиини личности да залагат нашата независимост за сметка на свой и чужди интереси.

Трябва да се ръководим от националните интереси само и единствено в защита на нацията.

Основна цел на външната ни политика, да се бори с вмешателство на всички вътрешни и външни формирования, които са регистрирани у нас под различни наименования, но с едничка цел да насаждат сепаратистки възгледи относно териториалното устройство на нашата държава. Трябва решително да се противопоставя на всеки опит за разединение на българската нация, чрез внушаване на идей за съществуване у нас на етноси с различно от българското самосъзнание…

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

Основните принципи, върху които се изгражда партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” са да съдейства, прокламира и отстоява:

1. Социална справедливост; провеждането на реална социална реформа, гарантираща нормални доходи и най- бедните слоеве на обществото чрез увеличаването на минималната работна заплата и минималната пенсия;

2. Зачитане на гражданските и конституционните права на всички хора; еднаквото и строго прилагане на закона спрямо всички граждани на Републиката; без допускането на привилегии на основата на расови, етнически, партийни, религиозни или други признаци; зачитането на конституционните права и свободи на гражданите;

3. Свободна пазарна икономика и икономически просперитет; подпомагане на малкия и среден бизнес от държавата чрез данъчни, кредитни и други преференции; противопоставяне на държавната принуда и монополната власт; създаването на условия за развитие на земеделието, туризма и хранително-вкусовата и други леки промишлености;

4. Духовното израстване на нацията, чрез реформирането на образователната система и изготвянето на дългосрочна програма за развитие на образованието; обновяване на нормативната уредба в областта на образованието; въвеждането на учебни планове и програми, целящи достигането на европейските нива, както и личностното израстване на учениците; адекватни условия, гарантиращи нормалното упражняване на професията от българския учител; предприемането на мерки за постоянната квалификация и усъвършенстване на преподавателите в средното училище; подкрепа от страна на държавата в областта на културата и изкуството, целяща нравственото и морално развитие на българския народ;

5. Повишаване на качеството на здравната помощ, чрез предприемането на мерки, целящи адекватно здравеопазване, отговарящо на европейските стандарти.

Основните цели на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”, са да съдейства за:

Изграждане на конституционно и законодателно общество имащо за база социална справедливост и правова държава; провеждането на реформа в областта на правосъдието, гарантиращата бързото, ефективно и сигурно правораздаване;

Спомагане за изграждане на икономически просперитет, основан върху свободна пазарна икономика и подпомагане с всички средства на социално слабите; постигането на икономически стабилитет чрез създаването на механизми за развитието на бизнеса и поощряването на малките и средни предприятия;

Подпомагане и стимулиране на свободните творчески търсения в духовната сфера, в материалната област, науката, техниката, културата, изкуството и образованието;

Съдействие за религиозната търпимост и свобода на народа; интеграция на малцинствата и противодействие срещу проявите на дискриминация на основата на религиозни или етнически признаци; постигането на етническа толерантност, която е важна основа за стабилността, мира и демократичното развитие на Републиката;

Грижа и подпомагане на индивида и семейството; радикални промени, целящи преодоляването на демографската криза в страната и задържането на младите и образовани хора в България и създаването на нормални условия за труд;

Възстановяване на достойнството и самочувствието на българина;

Спомагане за възстановяване на вековните народни и религиозни традиции, създаването на условия от страна на държавата за развитието на културата и запазването на националната идентичност; изграждането на система за развитие на културния туризъм в страната и привличането на международен интерес към уникалната история, културни ценности и традиции на Република България.

Основните цели на партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” се постигат:

чрез създаване на адекватно законодателство отговарящото на икономическата, социалната и духовната обстановка в държавата, поставено на основата на демократични принципи;

сътрудничество между държавата и частния сектор с помощта на работеща и ефективна администрация;

инвестиране в модерните технологии и иновации, сътрудничество с други държави и международни организации.

КОИ СМЕ НИЕ ОТ БНО?

БНО е партия на обикновения гражданин, почитащ вярата и традициите на своите предци.

За нас семейството и дома са свещеното място в нашето общество. Семейството е основната брънка, която създава и възпитава граждани на РБ.

Научете повече

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

ВИДЕО